logo washinengine

email info

  Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam

1
Là cổng thông tin tìm kiếm các công ty luật, tài chính kế toán, bất động sản, nội thất, thông dịch các loại, để giúp doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm được nhà cung cấp phù hợp ở Việt Nam.
Đặc biệt hiện giờ chúng tôi đang gởi thông tin đến những doanh nghiệp đang muốn mở rộng sang Việt Nam. Giúp các doanh nghiệp nước ngoài mới bắt đầu thành lập công ty ở Việt Nam tìm thấy các công ty đăng ký kinh doanh, làm visa, kế toán tổng hợp,…
Hiện đang chuẩn bị và dự định đưa ra bản tiếng Nhật và tiếng Anh.
Vulnerability Scanner